Logo

Real estate Tuesday - Shared screen with speaker view
שרה גשייד
39:32
מט"ש
Yoni
42:24
אפשר לקבל את המצגת לאחר ההרצאה?
Haim Zicherman
42:49
לא נראה לי, אבל נשאל
Ran Nachmias
45:06
איך החלוקה מתבצעת?
Ran Nachmias
45:10
אה חבל
Ran Nachmias
45:46
מי מפקח על חלוקת הנטל בין יחידות התמורה?
Ran Nachmias
45:53
העיריה מפקחת\מחלקת?
שרה גשייד
45:54
גם מבני ציבור, מעונות יום וכד
קובי מקלב
46:18
לא
קובי מקלב
46:32
מבני ציבור נדמה לי שזה מחויבות שלהרשות
יוסף
46:47
איך המדינה מפקחת שכל הכספים מגיעים למקום הנכון, גינות וכדומה
שרה גשייד
48:50
יש מה שנקרא פרוגרמה לצורכי ציבור
יוסף
52:41
מסחר ומגורים אותו דבר?
אחיה חודפי
54:27
מאיפה מגיע התקציב של העירייה לבניית כיכרות וכבישים וכד' במשך השנים לאחר שיווק הדירות?
אריק מויאל
55:13
מה קורה שעלויות הפיתוח גבוהות מידי או שמגלים לאחר בחירת הקבלן כי יש הוצאות נוספות?
קובי מקלב
55:25
פיתוח נוסף לכאורה יהיה על חשבון הרשות
קובי מקלב
55:32
מכספי הארנונה של הציבור
שרה גשייד
01:11:48
לעניין זה עושים סקר בעלויות לפני כניסה לאתר
קובי מקלב
01:16:50
זה קיים יותר ברשויות שבהן הרשות עסוקה בבניית עוד ועוד בנייני מגורים כמו בית שמש
קובי מקלב
01:17:09
שאין לעיריה כמעט קופת פיתוח כי היא מתחלקת בין המון המון שטחי פיתוח
קובי מקלב
01:17:16
נכון?
אחיה חודפי
01:17:26
,תודה רבה היה מרתק
Menachem Kamenetsky
01:18:06
ההרצאה מוקלטת?
אלעד דהן
01:18:10
תודה רבה. היה מעניין מאוד
יוסף
01:18:30
תודה רבה רבה
Haim Zicherman
01:19:30
ההרצאה מוקלטת ותעלה לאתר הקריה בעוד מספר ימים
Menachem Kamenetsky
01:19:45
תודה רבה
Ran Nachmias
01:20:50
תודה רבה
Ran Nachmias
01:20:52
היה מרתק
Ran Nachmias
01:20:55
בהחלט
Ran Nachmias
01:21:01
זיכרמן גם לך כל הזכויות
Ran Nachmias
01:21:02
אשרך